سردترین گردهمایی مدیران
قطب شمال شمالی ترین نقطه جهان می باشد که در میان اقیانوس منجمد شمالی واقع شده است و پوشیده از قطعات شناور یخ می باشد.با اینکه شرایط زندگی در این منطقه بسیار دشوار می باشد اما قبایلی به نام اینوییت در کانادای شمالی و آلسکا زندگی می کنند.


Top