مدال شهامت

شهامت ، توانایی دور انداختن چیزهای آشنا و دانسته هاست .


به دلیل آنکه ماهیت ذهن را دانسته ها و گذشته ها تشکیل داده است؛ .همین که گذشته را دور می اندازیم ، می توانیم رو  به بی نهایت حرکت نماییم . اما انسان از چنین وسعتی می هراسد و احساس می کند که در آن فضای پهناور سرگردان خواهد شد؛ از اینرو شهامت ، توانایی دور انداختن قفس طلایی ذهن و قدم گذاشتن در ناشناخته ها با وجود همه ترسها، همه خطرها و نا امنی ها می باشد .

یکی از رویدادهای مهم و تاثیر گذار در این سفر اهدا مدال شهامت  و نشان شجاعت به مدیران حاضر در گروه 51 برند خواهد بود ؛ این مدال که در جوامع بین المللی از اعتبار ویژه ای برخوردار  است ، بعد از سفر توسط رئیس جمهور اتریش به مدیران  اعطا خواهد گردید. این مدال در واقعی نوعی قدردانی جهانیست از مدیرانی که شهامت بلند شدن از پشت میز خود و پا نهادن در راهی نوین و ناشناخته را داشته اند.

نظر به اینکه این نشان،سمبلی از پیوند میان تمام مدیران دنیا است ؛ تیم طراحی مدال ، پس از بررسی های فراوان در متون باستان جهت طراحی نشانی با مفاهیم جهانی و با ایده ی نشان دادن ارتباط عمیق میان تمام مردم دنیا ، به ترکیبی از سر شیر و بال گشوده عقاب ، رسیدند .


 با توجه به آنکه شیر در تمامی فرهنگها سلطان جنگل است بنابراین نماد عظمت، قدرت، دلیری، عدالت و قانون به شمار میرود و حتی در برخی کتب قرون وسطی نماد رستاخیز نیز برشمرده شده است . از طرفی عقاب نیز در تمام دورانها سمبلی از قدرت،آزادی ، اقتدار و پول بوده است .

این سفر را می توان همچون رستاخیزی برای مدیران برشمرد . مدیرانی که با قدرت در این روبداد شرکت نموده تا به آزادی روحی و ذهنی برسند . آزادی ای که برای آنها اقتدار دو چندان در مدیریت و در ادامه توسعه کسب و کارشان را در بر خواهد داشت .

 

 

Top